Право власності на землю

Частиною першою статті 3 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (далі — ЗК) визначено, що земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Статтею 14 Конституції України встановлено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право власності, зокрема, на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Підставами виникнення і припинення прав на земельні ділянки, як і прав на інші, об’єкти нерухомого майна, розташовані на них, є передбачені законом юридичні факти, що підтверджуються відповідними документами.

В той же час особлива цінність землі, як об’єкта прав на нерухомість, зумовлює специфіку документів, які підтверджують виникнення та існування права власності та інших речових прав на неї.

Крім того в процесі реалізації в Україні земельної реформи законодавство у сфері земельних відносин неодноразово зазнавало значних  змін, в тому числі і в частині визначення документів, що дають власникам та користувачам безапеляційне підтвердження відповідних прав на землю.

Таким чином, право власності на земельні ділянки, що виникло до 02.05.2009, може посвідчуватися державними актами 3-х видів:

1)         державний акт на право приватної власності на землю,

2)         державний акт на право власності на землю,

3) державний акт на право власності на земельну ділянку.

Та, у зв’язку з прийняттям Закону України від 05.03.2009 № 1066-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» відбувалося спрощення процедури переходу права власності на земельну ділянку, із земель приватної форми власності. Вказаним Законом України були внесені зміни у статтю 126 ЗК в частині визначення документів, якими може посвідчуватись право власності на землю.

        Такими документами ЗК визнав:

  • державний акт про право власності на земельну ділянку;
  • цивільно-правову угоду щодо відчуження земельної ділянки, укладену в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
  • свідоцтво про право на спадщину.

Відтак, з 02.05.2009 отримання державного акта на право власності на земельну ділянку стало необхідним лише у разі набуття права власності із земель державної чи комунальної форми власності, а також при зміні меж та/чи цільового призначення землі.

В той же час державний акт, що посвідчував виникнення права власності на таку земельну ділянку, запишався документом, який мав супроводжувати земельну ділянку протягом всього часу її існування.

Якщо говорити про державні акти, що видавалися у період з 02.05.2009 до 01.01.2013, то їх форма була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449 зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 926 та від 12.11.2008 № 1019.

Стаття 126 ЗК (у редакції Закону України від 07.07.2011 № 3613-УІ) встановила, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно з пунктом «а» частини другої статті 126 ЗК у редакції, що діяла у період з 02.05.2009 по 01.01.2013, документом, який підтверджує набуття права власності на земельну ділянку, що на момент відчуження перебувала в приватній власності, може виступати будь-який договір, за яким набувається у власність земельна ділянка (купівля-продаж, дарування, міна тощо).

Відповідний договір разом з державним актом на право власності на земельну ділянку, яка була відчужена, є належним правовстановлювальним документом, на підставі якого може бути проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку» встановлено, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходить право власності на земельну ділянку.

Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» до створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень:

  • відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку), що відчужується, здійснює нотаріус та орган, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок;
  • право власності або право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки.

Частиною шостою статті 126 ЗК визначено, що на державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

У разі набуття права власності на земельну ділянку кількома набувачами або у разі відсутності на відповідному державному акті місця для проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку набувачеві або відчужувачеві земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу зазначеного акта, документів, передбачених законодавством, видається державний акт на право власності на земельну ділянку.

Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом.

У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить зміни до державного акта на право власності на землю щодо співвласників земельної ділянки.

Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та  цільового призначення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439.

Також, відповідно до положень ЗК спадкування є однією з підстав набуття права власності на земельну ділянку.

Згідно зі статтею 1297 ЦК спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

Пунктом «б» частини другої статті 126 ЗК встановлено, що свідоцтво про право на спадщину є документом, який підтверджує право власності на земельну ділянку.

Відповідно до частини шостої статті 126 ЗК до свідоцтва про право на спадщину має долучатися державний акт на право власності на земельну ділянку, що перейшла у спадщину.

Таким чином, свідоцтво про право на спадщину, до якого долучається державний акт на право власності на вказану земельну ділянку, є належним документом, який посвідчує право власності на земельну ділянку, набуту шляхом спадкування.

У разі ж якщо право власності на земельну ділянку, яка є об’єктом спадкування, належало спадкодавцю згідно договору про перехід права власності, то до свідоцтва про право на спадщину мають бути додані вказаний договір та державний акт на право власності на земельну ділянку, що є невід’ємною частиною вказаного правовстановлювального документу.

Крім того, на долученому державному акті повинна міститись відмітка нотаріуса, яким було посвідчено відповідний договір чи видано свідоцтво, а також органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про перехід права власності на земельну ділянку.

Слід зазначити, що відмітка про перехід права власності на земельну ділянку проставляється на долученому до правовстановлювального документа державному акті про право власності на земельну ділянку при кожному подальшому відчуженні (спадкуванні) землі.

При цьому також слід враховувати, що до травня 2009 року, переоформлення державного акта на нового власника, в тому числі і у разі прийняття ним спадщини, було обов’язковим.

Беручи до уваги законодавче регулювання посвідчення права власності на земельні ділянки у період з 02.05.2009 по 01.01.2013 визначений частинами першою та другою статті 126 ЗК у відповідній редакції перелік документів, якими посвідчується право власності на земельні ділянки, є вичерпним.

Так, підпунктом «а» частини третьої статті 152 ЗК визначено, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом зокрема визнання прав.

Згідно із ст.27 закону України «про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень», рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно, відноситься до документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Особливою формою набуття права власності на землю юридичною особою є внесення земельних ділянок засновниками до її статутного фонду для підприємницької та іншої діяльності за умови, що право на внесення земельної ділянки до цього фонду передбачене статутом або ж не заборонене статутом чи законом. У Статуті може бути визначено право члена юридичної особи в разі виходу з неї одержувати свій внесок (пай) земельною ділянкою в натурі (на місцевості).

Отже, на підставі вищевикладеного, та відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №11027, для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку необхідно  подавати документи, що підтверджують виникнення, перехід права власності на земельні ділянки, що були вище перелічені.

Окрему увагу слід приділити порядку набуття права власності на земельні ділянки, шляхом передачі земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності.

Відповідно до пункту 47 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №11027 для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність.

Також, слід наголосити, що відповідно до пункту 59 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №11027, для державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, також подається витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

Працівники управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради підвищують кваліфікацію

1 березня 2017 року в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій представниками Управління міграційної служби у Запорізькій області проведено навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють виконання повноважень щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

В навчанні взяли участь працівники управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради. Під час навчання обговорювались проблемні питання у сфері реєстрації та шляхи їх вирішення.

Графік особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради на березень 2017 року

 

Кириченко Т.В. – директор департаменту, кожної п’ятниці, каб.511,                                           вул.Олександрівська, 84

03.03.2017 з 10.00 до 12.00

10.03.2017 з 10.00 до 12.00

17.03.2017 з 10.00 до 12.00

24.03.2017 з 10.00 до 12.00

31.03.2017 з 10.00 до 12.00

Швець Ю.В. – заступник директора департаменту, щовівторка,                                            каб.513, вул.Олександрівська, 84

07.03.2017 з 10.00 до 12.00

14.03.2017 з 10.00 до 12.00

21.03.2017 з 10.00 до 12.00

28.03.2017 з 10.00 до 12.00

Мила Н.А. – заступник директора департаменту – начальник                                            управління державної реєстрації фізичних осіб,                                              щосереди, каб.5, пр.Маяковського, 20

01.03.2017 з 10.00 до 12.00

15.03.2017 з 10.00 до 12.00

22.03.2017 з 10.00 до 12.00

29.03.2017 з 10.00 до 12.00

Ушакова А.М. – заступник директора департаменту – начальник                                            управління державної реєстрації юридичних осіб,                                        фізичних осіб-підприємців, щопонеділка,  каб. 510,                                      вул. Олександрівська, 84

06.03.2017 з 14.00 до 16.00

13.03.2017 з 14.00 до 16.00

20.03.2017 з 14.00 до 16.00

27.03.2017 з 14.00 до 16.00

Єльцов П.В. – заступник директора департаменту  — начальник                                             управління державної реєстрації речових прав на                                         нерухоме майно, щочетверга, каб. 500,                                                                 вул.Олександрівська, 84

02.03.2017 з 10.00 до 12.00

09.03.2017 з 10.00 до 12.00

16.03.2017 з 10.00 до 12.00

23.03.2017 з 10.00 до 12.00

30.03.2017 з 10.00 до 12.00

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради звітує про перший рік роботи

IMG_8890-300x200

22 лютого 2016 року у Запоріжжі рішенням сесії міської ради було створено департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

На департамент було покладено завдання з реалізації повноважень з державної реєстрації, делегованих державою органам місцевого самоврядування.

Так, відповідно до покладених завдань, департамент почав здійснювати реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації фізичних осіб, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В структурі департаменту діє три управління:

управління державної реєстрації фізичних осіб, що розпочало роботу 04.04.2016;

управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що розпочало роботу з 22.04.2016;

управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що почало діяти з 25.04.2016.

Для виконання делегованих повноважень департаментом було прийнято до архіву реєстраційних, облікових справ та картотек щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, нерухомого майна та фізичних осіб у кількості 2 947 940. З них:

щодо реєстрації юридичних осіб — 120370;

щодо реєстрації нерухомого майна — 60570;

щодо реєстрації фізичних осіб — 2875000.

Проте якість отриманих архівів виявилася дуже низькою та не відповідала вимогам чинного законодавства.

Отримавши повноваження від держави, департамент також отримав низку проблем та стикнувся з рядом колізій, не врегульованих чинним законодавством. Це стало причиною невдоволення з боку громадян міста, депутатів, комунальних структур якістю послуг, що надаються.

Фактично за рік свого існування департаментом проведена масштабна робота щодо налагодження системи прийому громадян за різними напрямками роботи в районах міста. На сьогодні прийом громадян значно розширився завдяки співпраці з Центрами надання адміністративних послуг міста.

            Так, наприклад, прийом від городян документів на оформлення речових прав та їх обтяжень до передачі цих функцій місцевій владі здійснювався за однією адресою в місті Запоріжжі. На даний час прийом документів проводиться в 5 філіях Центрів надання адміністративних послуг міста.

Для зручності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців прийом документів здійснюється як безпосередньо у відділах державної реєстрації, що розташовуються у 7 районних адміністраціях міської ради, так і в 5 філіях Центрів надання адміністративних послуг міста, що дозволяє підприємцям міста зручно та комфортно подати документи до найближчої до них  структури.

            З метою надання більш якісних послуг з державної реєстрації місця проживання фізичних осіб встановлено найбільш зручний для населення графік роботи відділів реєстрації фізичних осіб та часи прийому громадян, а саме:

понеділок – середа з 09-00 до 18-00;

четвер з 09-00 до 20-00;

п’ятниця з 09-00 до 14-45;

перерва з 13-00 до 13-45;

субота-неділя — вихідні дні.

Також запроваджено електронну чергу для отримання адміністративних послуг та можливості замовлення довідки про реєстрацію місця проживання. Даною послугою громадяни міста можуть скористатися на сайті Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (drp.zp.ua). Крім того, на сайті міститься повна інформація щодо основних завдань, покладених на Департамент, можливості та умов отримання адміністративних послуг, змін у законодавстві щодо державної реєстрації, розташування структурних підрозділів та графіку їх роботи.

Крім того, вже протягом кількох місяців функціонує сторінка департаменту у Facebook, де громадяни міста можуть отримати відповіді на свої питання в online режимі.

Підводячи підсумки роботи, за час діяльності структурними підрозділами департаменту надано 366443 послуг, а саме:

— управлінням державної реєстрації фізичних осіб надано 309500 послуг, зокрема з надання довідок щодо зареєстрованих осіб громадянам міста, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, відкриття справ про адміністративні правопорушення, надання відомостей на запити установ, організацій, в тому числі з питання призначення субсидій, тощо;

— управлянням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надано 38918 послуг, зокрема щодо первинної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, їх припинення, внесення змін до відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

— управлінням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно розглянуто 18025 заяв щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

На сьогодні ведеться активна робота щодо приведення архівів департаменту до вимог чинного законодавства, у тому числі проводяться закупівлі необхідного обладнання та матеріалів.

Департамент і надалі постійно працюватиме над удосконаленням своєї роботи та якості послуг, які надаються громадянам міста Запоріжжя.

В Запорожье удалось ликвидировать очереди на получение услуг государственной регистрации

            Год назад в  Запорожье был создан департамент регистрационных услуг Запорожского городского совета. Ему делегировались полномочия в сферах государственной регистрации физических лиц, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Департаментом была проведена масштабная работа по налаживанию системы приема граждан в районах города. На сегодня прием граждан значительно расширился благодаря сотрудничеству с Центрами предоставления административных услуг.
Так, например, в настоящее время прием от горожан документов на регистрацию прав на недвижимость проводится в 5 филиалах центров предоставления административных услуг города. Они находятся по адресам: бульвар Центральный, 27, ул.Лизы Чайкиной, 56, ул. Кияшко, 22, ул.Чумаченко, 32, ул.Украинская, 50.

А раньше, до передачи этих функций местной власти, прием осуществлялся по одному адресу в городе.

Также для удобства юридических лиц и физических лиц-предпринимателей прием документов осуществляется как непосредственно в отделах государственной регистрации, располагающиеся в 7-ми районных администрациях городского совета, так и в 5-ти филиалах центров предоставления административных услуг города.

— Мы провели масштабную работу, чтобы ликвидировать очереди, — говорит директор департамента регистрационных услуг Запорожского городского совета Тарас Кириченко. — Это и взаимодействие с Центрами предоставления админуслуг, и подписание договоров с управлением соцзащиты горсовета про электронный документооборот.  На сегодняшний день очередей у нас нет, а если и бывают, то ситуативно, небольшие 3-4 человека. Решению проблемы с очередью поспособствовало и внедрение электронных технологий, есть электронная очередь. На сайте нашего департамента drp.zp.ua можно записаться заранее на определенное время. Также заранее можно заказать и некоторые виды справок.

Запоріжців запрошують отримати послуги державної реєстрації

Інформація на сайті Запорізької міської ради: http://meria.zp.ua/test/index.php?id=29536

IMG_2923

З квітня 2016 року департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради для громадян міста надаються послуги:

         — державної реєстрації місця проживання фізичних осіб;

         — державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

         — державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Для зручності мешканців міста структурні підрозділи департаменту розташовуються в кожному районі міста Запоріжжя. Крім того, послуги державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно надаються через центри надання адміністративних послуг.

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради запрошує городян отримати послуги державної реєстрації за наступними адресами:

щодо державної реєстрації місця проживання фізичних осіб:

відділ реєстрації фізичних осіб по Олександрівському району:  вул. Шкільна, 1а, тел. 787-51-77;

відділ реєстрації фізичних осіб по Дніпровському району: пр. Маяковського, 20, тел. 236-35-43;

відділ реєстрації фізичних осіб по Заводському району:вул. Лізи Чайкіної, 74, тел. 236-63-35;

відділ реєстрації фізичних осіб по Вознесенівському району: пр. Маяковського, 20, тел. 236-35-33;

відділ реєстрації фізичних осіб по Хортицькому району: вул. Лахтінська, 10, тел. 277-02-02;

відділ реєстрації фізичних осіб по Шевченківському району: вул. Карпенка-Карого, 5в, тел. 269-02-60;

відділ реєстрації фізичних осіб по Комунарському району: вул. Чумаченка, 25а, тел. 769-77-41.
щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

відділ реєстрації по Заводському та Вознесенівському районах:

Вознесенівський район- вул. Сєдова, 5 тел. 225-66-05; 225-66-10; 225-66-30;

Заводський район- вул. Л.Чайкіної, 56 тел. 236-59-54;

відділ реєстрації по Олександрівському, Комунарському та Шевчнківському районах:

Олександрівський район- вул. Олександрівська, 26 тел. 764-26-10; 764-17-59;

Комунарський район- вул. Чумаченка, 32 тел. 287-09-32; 287-09-89;

Шевченківський район- просп. Моторобудівників, 34 тел. 287-22-56, 287-22-81.

відділ реєстрації по Дніпровському та Хортицькому районах:

Дніпровський район- вул. Бородінська, 1-А тел. 224-87-07; 224-80-31;

Хортицький район- бульвар Будівельників, 19 тел. 224-90-17; 283-75-92.

Також прийом громадян здійснюється в Центрах надання адміністративних послуг.

щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

Центр надання адміністративних послуг по Вознесенівському району: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25 (рецепція), 236-04-35;

Центр надання адміністративних послуг по Заводському району: вул.Лізи Чайкіної, буд.56 (приміщення першого поверху районної адміністрації), тел.236-52-82 (рецепція), 236-52-84;

Центр надання адміністративних послуг по Дніпровському та Хортицькому районах: вул. Кияшка, буд. 22, конт.тел.239-38-44 (рецепція), 239-38-43;

Центр надання адміністративних послуг по Комунарському району: вул. Чумаченка, буд.32, (приміщення першого поверху районної адміністрації), конт.тел.769-79-37 (рецепція), 769-79-46;

Центр надання адміністративних послуг по Олександрівському та Шевченківському районах: вул. Українська, буд. 50, конт.тел.787-60-11 (рецепція), 787-60-38.

         Більш докладну інформацію щодо послуг та переліку документів, необхідних для їх отримання, громадяни міста можуть дізнатися на сайті департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради – drp.zp.ua та на сторінці Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради у Facebook.

22 ЛЮТОГО 2017 РОКУ ПЕРША РІЧНИЦЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ!!!

Кожен співробітник почуває себе важливою частиною в процесі створення та розвитку департаменту, завдяки цьому перші труднощі та перешкоди залишилися в минулому. Наш колектив завжди готовий наполегливо та злагоджено працювати, досягати нових вершин та поставлених цілей на благо територіальної громади міста Запоріжжя.

Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки

        У Земельному кодексі України зафіксовано різноманітні способи набуття прав на землю, зокрема набуття права власності, права користування, сервітутних та інших земельних прав.

        Кожний спосіб складається з окремих логічно послідовних стадій (кроків), згідно з якими відбувається документальне оформлення вчинених особою, землевпорядними організаціями та органами державної влади й місцевого самоврядування дій правового та організаційного характеру.

       Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

        Відповідно до частини другої статті 3 Закону, речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації.

       Так, особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки регулюється Розділом V Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до якого, рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

      У разі надання у користування, поновлення або внесення змін до діючих договорів користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельних ділянок державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування такими земельними ділянками.

      Рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування, про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування вважається заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та обов’язково подається заявником під час проведення державної реєстрації речових прав на таку земельну ділянку, похідних від права власності.

       Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав.

       Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.

        Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», а саме — нерозподілені (невитребувані) земельні  ділянки  за  рішенням відповідної   сільської,   селищної,   міської  ради  чи  районної державної  адміністрації  можуть   передаватися   в   оренду   для використання   за   цільовим призначенням  на  строк  до  моменту отримання їх власниками державних  актів  на  право  власності  на земельну ділянку,  про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки,  а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які
не взяли участь у розподілі земельних ділянок,  повідомляються про результати проведеного розподілу  земельних  ділянок  у  письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження, здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі прав.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

      Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон) передбачені такі вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15 Закону):

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідної благодійної організації;

7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

8) установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Справжність підписів на установчому документі благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідної благодійної організації;

9) установчі документи юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;

10) внесення змін до установчого документа юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

11) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідної  благодійної організації;

12) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

13) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

14) у разі якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Форми заяв про державну реєстрацію розміщено на сайті департаменту за адресою: http://drp.zp.ua, розділ «Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», підрозділ «Форми реєстраційних заяв».

Співпраця департаменту з управліннями праці та соціального захисту населення міста Запоріжжя

З лютого 2017 року управлінням державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради запроваджено разом з управліннями праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах спільні мобільні виїзди та проведення зустрічей з мешканцями міста Запоріжжя.

За вказаний період:

10.02.2017 пройшла зустріч з представниками ОСББ в приміщенні районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району, де було роз’яснено про необхідність передачі картотеки, замовлення та отримання довідок про реєстрацію місця проживання особи.

15.02.2017 в приміщенні Південного районного центру зайнятості проходила зустріч з безробітними мешканцями міста. Було надано консультації щодо реєстрації/зняття місця проживання та отримання довідок про реєстрацію.

15.02.2017 в приміщенні первинної ветеранської організації острова Хортиця «Орджонікідзевської районної організації ветеранів» відбулась виїзна зустріч з мешканцями острова Хортиця.

На зустрічі були присутні представники управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Вознесенівського управління пенсійного фонду України у м. Запоріжжі, департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради. Мешканці острова Хортиця звертались з питань призначення житлових субсидій та інших соціальних допомог, нарахування пенсії, та переліку необхідних для цього документів.